Warsztaty wyjazdowe

Kilka razy w roku zapraszam na wyjazdowe warsztaty z aktywnością fizyczną. W ofercie wyjazdów są często zajęcia jogi i pilates oraz inne atrakcje np. zumba, sauna, masaż, kąpiel w kadziach, warsztat psychologiczny. Organizuję warsztaty z pasji do podróżowania, a także z przyjemności z obcowania z ludźmi. Zapraszam tych, którzy dbają o swoje ciało fizyczne i emocjonalne, działają dla własnego rozwoju, akceptują i kochają siebie.

Wybieram miejsca z dala od miast, gdzie możesz pooddychać pełną piersią, gdzie często nie ma zasięgu, gdzie czujesz zapach powietrza i słyszysz śpiew ptaków. Wyjazdy skierowane są do osób, dla których byłby to pierwszy kontakt z jogą lub pilates, jak i do tych, którzy regularnie ćwiczą.

Zaproszenia na warsztaty wyjazdowe zamieszczamy w dziale Aktualności i na facebooku.

 

REGULAMIN WARSZTATÓW WYJAZDOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ LIPOWA SPORT & HEALTH

 Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia udziału w warsztatach organizowanych przez  LIPOWA SPORT & HEALTH, 05-502 Piaseczno, Al. Lipowa 75. Biorąc udział w warsztatach, uczestnik zobowiązany jest do wnikliwego zapoznania się z treścią Regulaminu.

Warunki uczestnictwa.

 • Za osobę dokonującą rezerwacji uważa się osobę wymienioną w zgłoszeniu.
 • Dokonanie rezerwacji posługując się nieprawdziwymi danymi osobowymi lub danymi osobowymi innej osoby bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne.
 • Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 • Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wpłata kwoty stanowiącej koszt warsztatu. Kwota stanowiąca koszt warsztatu to zadatek, który należy wpłacić przed upływem terminu zapisów oraz reszta kwoty, która powinna zostać uiszczona gotówką w pierwszym dniu warsztatów.
 • Cena warsztatów wyrażona jest w złotych (PLN) i jest ustalana przez Organizatora w odrębnie dla każdego warsztatu.
 • Świadczenia zawarte w cenie są każdorazowo wymienione w opisie Wydarzenia.
 • Cena nie obejmuje dodatkowych ubezpieczeń niezawartych w ofercie wyjazdu. Odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku warsztatów.
 • Uczestnik może odstąpić od udziału w warsztatach w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu osobiście lub przez pełnomocnika za pomocą poczty e-mail na adres mariolalesinska@wp.pl pod rygorem nieważności. W przypadku rezygnacji z wydarzenia w terminie 29 – 14 dni przed początkiem wyjazdu zainteresowany ponosi koszt 50% ceny warsztatu. Rezygnując z wydarzenia w terminie krótszym niż 14 dni do daty wyjazdu, uczestnik ponosi koszt 90% ceny warsztatu.
 • Jeśli kwota wpłaconego zadatku będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów rezygnacji z warsztatów uczestnik zostanie poinformowany, o wysokości brakującej kwoty oraz terminie, w którym wymagana kwotę należy uiścić, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia wyjazdu.
 • W przypadku rezygnacji z udziału po rozpoczęciu warsztatów organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.
 • Organizator w stosownym czasie (do tygodnia przed datą planowanego warsztatu) potwierdza Uczestnikom drogą mailową lub telefoniczną wydarzenie i przekazuje ważne informacje. W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń, zwrócone zostanie 100% wpłat.
 • Organizator zastrzega sobie prawo, do zmian planu warsztatów, jeżeli pomimo tych zmian plan warsztatów zostanie zrealizowany.
 • Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana poinformować wszystkie osoby wymienione w rezerwacji o szczegółach dotyczących warsztatów.

 

Zalecenia dla uczestników.Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania poniższych punktów:

 • Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte kontuzje lub urazy należy zgłosić prowadzącemu przed warsztatami. Kobiety w czasie ciąży lub menstruacji również powinny powiadomić o tym prowadzącego.
 • Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, minimum 3 godz. po dużym posiłku, 2 godz. po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy pić.
 • Ćwiczy się boso, w przewiewnym stroju zapewniającym swobodę ruchów oraz naturalne oddychanie skóry.
 • Program każdych zajęć stanowi całość, uczestnicy realizują go dokładnie, zgodnie z instrukcjami .podawanymi przez osobę prowadzącego. Wszelkie zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z prowadzącym i realizowane tylko za wyraźną jego zgodą.
 • Na zajęcia nie należy się spóźniać, ani opuszczać przed zakończeniem. Osoby spóźnione więcej niż 5 min. nie będą wpuszczane na salę.
 • Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny.
 • Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 • Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np. nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
 • Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
 • Zaleca się przestrzeganie zasad higieny, tzn. dbanie o czystość skóry, stosowanie dezodorantów lub antyperspirantów o niezbyt mocnych zapachach.
 • Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
 • Osoby silnie pocące się proszone są o przynoszenie na zajęcia ręcznika do osuszania ciała.
 • Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą zostać wyproszone z zajęć.
 • W trakcie warsztatów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu chyba, że zostanie na to wyrażona zgoda organizatora.
 • Organizator informuje również, iż spożywanie alkoholu podczas wypraw jest dopuszczalne z zachowaniem lokalnego prawa, jednak w sytuacji wypadku osoby będącej pod wpływem alkoholu organizator nie ponosi w takiej sytuacji żadnej odpowiedzialności cywilno-prawnej i karnej.
 • W godzinach od 22 do 6 obowiązuje cisza nocna.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, zaginione lub zniszczone mienie uczestników. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pokojach przed salą i w szatni. Kosztowności, pieniądze, dokumenty można zabierać na salę ćwiczeń.
 • Jeżeli w trakcie warsztatu uczestnik stwierdza wadliwe wykonanie planu warsztatów, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym organizatora.
 • Wszelkie uwagi dotyczące warsztatów mogą być składane pisemnie lub wysyłane pocztą elektroniczną na adres: mariolalesinska@wp.pl
 • Każdy z uczestników warsztatów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Osoba małoletnia może uczestniczyć w wyjeździe wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego lub za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnik warsztatu zobowiązany jest posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie warsztatów, wymagane przepisami państwa, w którym wydarzenie będzie realizowane.

 

Dane osobowe uczestników warsztatów oraz dokonujących Rezerwacji będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm).

Uczestnik wyraża zgodę poprzez podpisanie regulaminu na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia usług marketingowych polegających na promowaniu warsztatów w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora.

Poniżej podpisani oświadczają, że zapoznali się z regulaminem, akceptują jego zapisy i świadomie składają swój podpis pod regulaminem zawierający imię nazwisko, telefon kontaktowy i numer PESEL lub numer Dowodu Osobistego.

MARIOLA LESIŃSKA

Zawodowo jestem właścicielką i menadżerem Lipowa Sport & Health, dyplomowaną instruktorką rekreacji
ruchowej i masażystką. Jestem absolwentką warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Przygodę ze sportem zaczęłam jako dziecko, w wieku 8 lat dostałam się do Zespołu Dziecięcego Gawęda i to dzięki Gawędzie zasmakowałam tańca i śpiewu na scenie. Pod koniec szkoły podstawowej, w ostatniej klasie, zakochałam się w tańcu towarzyskim, przez 4 lata zgłębiałam m.in.: precyzję wykończenia ruchu, tajniki ustawienia stopy, wydłużenia palców, doświadczyłam zmysłowej rumby i elegancji walca. Na studiach dostałam się do Zespołu Tańca Ludowego AWF Warszawa. Miałam przyjemność koncertować w kraju i zagranicą.  Na AWF-ie skończyłam specjalizację fitness, która wtedy trwała 2 lata. Początkowo niezwykłą pasja darzyłam formy taneczne oraz wzmacniające aż w końcu dojrzałam do form body & mind i po dziś dzień te formy ruchu prowadzę.

Specjalizuję się w prozdrowotnych zajęciach fitness m.in.w: Zdrowym Kręgosłupie, Stretchingu, Fit Ball. Jestem instruktorką Matwork Pilates. Naukę pilates pobierałam u australijskiej prezenterki i szkoleniowca Bogny Janik- Forbes pracującej wg metody Michaela Kinga z Pilates Institute w Londynie.
Swoje kwalifikacje podniosłam także na studiach w Wyższej Szkole Sportu w Kolonii, gdzie w 2006 roku ukończyłam specjalizację fitness. Nieustannie podnoszę swój warsztat instruktorski uczestnicząc w konwencjach i szkoleniach.

Posiadam dyplom OM Joga Teacher. Wiem, że joga znalazła się w moim życiu z jakiegoś powodu (jak wszystko inne czego doświadczyłam i co mnie w życiu spotkało). Joga daje harmonię, spokój, wyciszenie. Nie dyskryminuje z powodu ograniczeń w ciele. Daje poczucie przestrzeni. Jest dla każdego. Może to dlatego właśnie po urodzeniu córeczki Mai, kiedy ciało fizyczne było bardzo słabe a psychika nie nadążała za tym co się działo w moim życiu, świadomie wybrałam ścieżkę jogi i pragnę na niej pozostać.

Wiedzę i umiejętności zawdzięczam swoim nauczycielom a przede wszystkim Bognie Janik Forbes (pilates) oraz Agacie Biernat i Henrykowi Liśkiewiczowi (joga).

Zapraszam na:

 • Jogę
 • Pilates