Warsztaty wyjazdowe

Kilka razy w roku zapraszam na wyjazdowe warsztaty z aktywnością fizyczną. W ofercie wyjazdów są często zajęcia jogi i pilates oraz inne atrakcje np. zumba, sauna, masaż, kąpiel w kadziach, warsztat psychologiczny. Organizuję warsztaty z pasji do podróżowania, a także z przyjemności z obcowania z ludźmi. Zapraszam tych, którzy dbają o swoje ciało fizyczne i emocjonalne, działają dla własnego rozwoju, akceptują i kochają siebie.

Wybieram miejsca z dala od miast, gdzie możesz pooddychać pełną piersią, gdzie często nie ma zasięgu, gdzie czujesz zapach powietrza i słyszysz śpiew ptaków. Wyjazdy skierowane są do osób, dla których byłby to pierwszy kontakt z jogą lub pilates, jak i do tych, którzy regularnie ćwiczą.

Zaproszenia na warsztaty wyjazdowe zamieszczamy w dziale Aktualności i na facebooku.

REGULAMIN WARSZTATÓW WYJAZDOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PHU MARIWA SPA MARIOLA LESIŃSKA

 Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia udziału w Warsztatach organizowanych przez  PHU Mariwa Spa  Mariola Lesińska 05-502 Piaseczno, ul. Główna 14. Biorąc udział w Warsztatach, uczestnik zobowiązany jest do wnikliwego zapoznania się z treścią Regulaminu.

Warunki uczestnictwa.

 • Za osobę dokonującą rezerwacji uważa się osobę wymienioną w zgłoszeniu.
 • Dokonanie rezerwacji posługując się nieprawdziwymi danymi osobowymi lub danymi osobowymi innej osoby bez ważnego pełnomocnictwa jest niedopuszczalne.
 • Zgłoszenie udziału jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 • Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest wpłata kwoty stanowiącej koszt warsztatu. Kwota stanowiąca koszt warsztatu to zadatek, który należy wpłacić przed upływem terminu zapisów oraz reszta kwoty, która powinna zostać uiszczona gotówką w pierwszym dniu warsztatów.
 • Cena Warsztatów wyrażona jest w złotych (PLN) i jest ustalana przez Organizatora w odrębnie dla każdego Warsztatu.
 • Świadczenia zawarte w cenie są każdorazowo wymienione w opisie Wydarzenia.
 • Cena nie obejmuje dodatkowych ubezpieczeń niezawartych w ofercie wyjazdu. Odpowiedzialność za ich uzyskanie spoczywa na uczestniku Warsztatów.
 • Uczestnik może odstąpić od udziału w Warsztatach w każdym czasie, składając pisemne oświadczenie o odstąpieniu osobiście lub przez pełnomocnika za pomocą poczty e-mail na adres mariolalesinska@wp.pl pod rygorem nieważności. W przypadku rezygnacji z wydarzenia w terminie 29 – 14 dni przed początkiem wyjazdu zainteresowany ponosi koszt 50% ceny warsztatu. Rezygnując z wydarzenia w terminie krótszym niż 14 dni do daty wyjazdu, uczestnik ponosi koszt 90% ceny warsztatu.
 • Jeśli kwota wpłaconego zadatku będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów rezygnacji z Warsztatów uczestnik zostanie poinformowany, o wysokości brakującej kwoty oraz terminie, w którym wymagana kwotę należy uiścić, jednak nie później niż w dniu rozpoczęcia wyjazdu.
 • W przypadku rezygnacji z udziału po rozpoczęciu warsztatów organizator nie zwraca wpłaconej kwoty.
 • Organizator w stosownym czasie (do tygodnia przed datą planowanego Warsztatu) potwierdza Uczestnikom drogą mailową lub telefoniczną Wydarzenie i przekazuje ważne informacje. W przypadku odwołania wydarzenia przez Organizatora z powodu zbyt małej ilości zgłoszeń, zwrócone zostanie 100% wpłat.
 • Organizator zastrzega sobie prawo, do zmian planu Warsztatów, jeżeli pomimo tych zmian plan Warsztatów zostanie zrealizowany.
 • Osoba dokonująca rezerwacji jest zobowiązana poinformować wszystkie osoby wymienione w rezerwacji o szczegółach dotyczących Warsztatów.

 

Zalecenia dla uczestników.Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się oraz przestrzegania poniższych punktów:

 • Wszelkie dolegliwości zdrowotne, przebyte kontuzje lub urazy należy zgłosić prowadzącemu przed Warsztatami. Kobiety w czasie ciąży lub menstruacji również powinny powiadomić o tym prowadzącego.
 • Do ćwiczeń należy przystępować o pustym żołądku, minimum 3 godz. po dużym posiłku, 2 godz. po małym. W trakcie ćwiczeń nie należy pić.
 • Ćwiczy się boso, w przewiewnym stroju zapewniającym swobodę ruchów oraz naturalne oddychanie skóry.
 • Program każdych zajęć stanowi całość, uczestnicy realizują go dokładnie, zgodnie z instrukcjami .podawanymi przez osobę prowadzącego. Wszelkie zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z prowadzącym i realizowane tylko za wyraźną jego zgodą.
 • Na zajęcia nie należy się spóźniać, ani opuszczać przed zakończeniem. Osoby spóźnione więcej niż 5 min. nie będą wpuszczane na salę.
 • Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny.
 • Nie należy pomagać innym uczestnikom zajęć, chyba, że następuje to na wyraźne polecenie prowadzącego.
 • Jakiekolwiek niepokojące objawy w trakcie wykonywania ćwiczeń (np. nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach) należy bezzwłocznie zasygnalizować prowadzącemu.
 • Wszelkie wątpliwości oraz pytania dotyczące praktyki można przedstawiać przed lub po zajęciach bezpośrednio u prowadzącego.
 • Zaleca się przestrzeganie zasad higieny, tzn. dbanie o czystość skóry, stosowanie dezodorantów lub antyperspirantów o niezbyt mocnych zapachach.
 • Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty.
 • Osoby silnie pocące się proszone są o przynoszenie na zajęcia ręcznika do osuszania ciała.
 • Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków mogą zostać wyproszone z zajęć.
 • Uczestnicy proszeni są o zabranie ze sobą własnej maty, paska oraz dwóch kostek. W wypadku, gdy nie posiadają którejś z rzeczy proszeni są o zgłoszenie tego faktu organizatorom.
 • W trakcie warsztatów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu chyba, że zostanie na to wyrażona zgoda Organizatora.
 • Organizator informuje również, iż spożywanie alkoholu podczas wypraw jest dopuszczalne z zachowaniem lokalnego prawa, jednak w sytuacji wypadku osoby będącej pod wpływem alkoholu organizator nie ponosi w takiej sytuacji żadnej odpowiedzialności cywilno-prawnej i karnej.
 • W godzinach od 22 do 6 obowiązuje cisza nocna.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, zaginione lub zniszczone mienie uczestników. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pokojach przed salą i w szatni. Kosztowności, pieniądze, dokumenty można zabierać na salę ćwiczeń.
 • Jeżeli w trakcie Warsztatu uczestnik stwierdza wadliwe wykonanie planu warsztatów, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Organizatora obecnego na Warsztatach.
 • Wszelkie uwagi dotyczące Warsztatów mogą być składane pisemnie lub wysyłane pocztą elektroniczną na adres: mariolalesinska@wp.pl
 • Każdy z uczestników Warsztatów bierze w nich udział na własną odpowiedzialność. Osoba małoletnia może uczestniczyć w wyjeździe wyłącznie w towarzystwie opiekuna prawnego lub za pisemną zgodą opiekuna prawnego.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.
 • Uczestnik Warsztatu zobowiązany jest posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie Warsztatów, wymagane przepisami państwa, w którym Wydarzenie będzie realizowane.?

 

Dane osobowe uczestników Warsztatów oraz dokonujących Rezerwacji będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm).

Uczestnik wyraża zgodę poprzez podpisanie regulaminu na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku w celach administracyjnych i statystycznych oraz w celu świadczenia usług marketingowych polegających na promowaniu Warsztatów w mediach i materiałach promocyjnych Organizatora.

Poniżej podpisani oświadczają, że zapoznali się z regulaminem, akceptują jego zapisy i świadomie składają swój podpis pod regulaminem zawierający imię nazwisko, telefon kontaktowy i numer PESEL lub numer Dowodu Osobistego

POBIERZ REGULAMIN

MARIOLA LESIŃSKA

Zawodowo jestem właścicielką i menadżerem klubu Mariwa Spa, dyplomowaną instruktorką rekreacji
ruchowej i masażystką. Jestem absolwentką warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Przygodę ze sportem zaczęłam jako dziecko, w wieku 8 lat dostałam się do Zespołu Dziecięcego Gawęda i to dzięki Gawędzie zasmakowałam tańca i śpiewu na scenie. Pod koniec szkoły podstawowej, w ostatniej klasie, zakochałam się w tańcu towarzyskim, przez 4 lata zgłębiałam m.in.: precyzję wykończenia ruchu, tajniki ustawienia stopy, wydłużenia palców, doświadczyłam zmysłowej rumby i elegancji walca. Na studiach dostałam się do Zespołu Tańca Ludowego AWF Warszawa. Miałam przyjemność koncertować w kraju i zagranicą.  Na AWF-ie skończyłam specjalizację fitness, która wtedy trwała 2 lata. Początkowo niezwykłą pasja darzyłam formy taneczne oraz wzmacniające aż w końcu dojrzałam do form body & mind i po dziś dzień te formy ruchu prowadzę.

Specjalizuję się w prozdrowotnych zajęciach fitness m.in.w: Zdrowym Kręgosłupie, Stretchingu, Fit Ball. Jestem instruktorką Matwork Pilates. Naukę pilates pobierałam u australijskiej prezenterki i szkoleniowca Bogny Janik- Forbes pracującej wg metody Michaela Kinga z Pilates Institute w Londynie.
Swoje kwalifikacje podniosłam także na studiach w Wyższej Szkole Sportu w Kolonii, gdzie w 2006 roku ukończyłam specjalizację fitness. Nieustannie podnoszę swój warsztat instruktorski uczestnicząc w konwencjach i szkoleniach.

Posiadam dyplom OM Joga Teacher. Wiem, że joga znalazła się w moim życiu z jakiegoś powodu (jak wszystko inne czego doświadczyłam i co mnie w życiu spotkało). Joga daje harmonię, spokój, wyciszenie. Nie dyskryminuje z powodu ograniczeń w ciele. Daje poczucie przestrzeni. Jest dla każdego. Może to dlatego właśnie po urodzeniu córeczki Mai, kiedy ciało fizyczne było bardzo słabe a psychika nie nadążała za tym co się działo w moim życiu, świadomie wybrałam ścieżkę jogi i pragnę na niej pozostać.

Wiedzę i umiejętności zawdzięczam swoim nauczycielom a przede wszystkim Bognie Janik Forbes (pilates) oraz Agacie Biernat i Henrykowi Liśkiewiczowi (joga).

Zapraszam na:

 • Jogę kręgosłupa
 • Pilates
 • Formę w ciąży

Weekend z jogą i pilatesem, 8 – 11 marzec 2018 rok.

Weekend z jogą i pilatesem, 23 – 25 marca 2018 roku

Wakacje z jogą i pilatesem nad morzem w Mikoszewie. 8-14 lipiec 2018 roku.

23 – 26.03.2017 ZAGRODA KUWASY

Marzec 2017 rok … Dzień Kobiet… pierwszy dzień wiosny…

możesz cieszyć się tymi wydarzeniami w Zagrodzie Kuwasy. Zapraszam na warsztat z jogą, kobiety w każdym wieku, które potrzebują:

 • komfortu psychicznego z dala od obowiązków dnia codziennego,
 • swobodnej beztroski,
 • głębszego poznania swojego ciało fizyczne i jego potrzeb,

20 – 26.08.2017 LIPOWY DOM

Serdecznie zapraszam na wyjazdowy warsztat z jogą i pilatesem w dniach 20 – 26 sierpnia. Zaszyjemy się na kilka dni w urokliwym Lipowym Domu położonym w samym sercu Mazurskiego Parku Krajobrazowego nad jeziorem z krystalicznie czystą wodą. W programie: sesje jogi, pilates, relaksacja. Oczyszczające działanie praktyki będzie wspomagać dieta wegetariańska, posiłki będą przygotowywane ze świeżych składników z uprawy własnej gospodarzy oraz z pobliskich gospodarstw. Całymi godzinami będzie można spacerować po urzekającej swym pięknem okolicy, leniwie opalać się na pomoście, przesiadywać z książką na ocienionej werandzie lub wieczorami wylegiwać się przed kominkiem. Lipowy dom został zbudowany w 2007 roku, w tradycyjnej mazurskiej stylistyce, z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Projektowi przyświecała idea stworzenia gospodarstwa, które harmonijnie wpisze się w otaczającą przyrodę.

9 – 12.11.2017 ZAGRODA KUWASY – JESIEŃ NA PODLASIU

TERMIN: 9 – 12.11.2017

Długi weekend z jogą, pilates i relaksacją. Warsztat z wyżywieniem wegetariańskim wspierającym procesy oczyszczania organizmu. Zagroda Kuwasy w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego.cena: 790 zł

Prowadzi: Mariola Lesińska

17-19.11.2017 HOTEL BONIFACIO

Z przyjemnością zapraszam, po raz drugi, na wyjazdowy warsztat z Mariwa Spa do Sochocina pod Płońskiem. W programie joga, pilates, relaksacja, automasaż i inne…

Warsztaty w 2016

W 2016 roku byliśmy, wiosną w dniach 10 – 13.03 oraz jesienią w dniach 10 – 13.11, na Podlasiu w zaprzyjaźnionej Zagrodzie Kuwasy. Zawsze chętnie tam wracamy i odpoczywamy na łonie Biebrzańskiego Parku Narodowego. Fotorelację z wyjazdów możesz obejrzeć w galerii 🙂

Warsztaty w Kuwasach marzec 2016

W marcu tego roku grupa 21 kobiet spędziła w Kuwasach cztery owocne dni. Fotorelację z warsztatu możesz obejrzeć w galerii 🙂

Jesienią w dniach 09 – 11.11. 2016 kolejny warsztat w Kuwasach 🙂

Masz dość ciągłego zmęczenia?
Tęsknisz za naturą, prostotą i odpoczynkiem?
Nie wiesz, jak zadbać o siebie?

Podaruj sobie parę dni dobroci dla ciała i ducha, trochę relaksu i regeneracji, głęboką odnowę w naturze, gdzie delikatny szum łąk i otaczających lasów, czyste powietrze, śpiew ptaków i bliskość koni, owiec i kotów – pełne ukojenie.

Przez cztery jesienne dni będziemy odnawiać ciało i ducha:

 • pysznym, wegetariańskim jedzeniem
 • świadomym ruchem
 • głębokim oddechem
 • relaksacją na matach do akupresury
 • relaksującym masażem
 • długim snem.

Zapraszam po konkretną wiedzę praktyczną, z której możesz samodzielnie korzystać później w domu.

Miejsce, w którym gościmy, jest niesamowite. To Zagroda Kuwasy położona w małej wsi na Podlasiu. Wokół same łąki, pola, lasy i Biebrzański Park NarodowyWszystko dla zregenerowania sił, odpoczynku, wyciszenia, zaczerpnięcia pozytywnej energii.
Tutaj jest prawdziwa ciemność nocy i rozgwieżdżone niebo. Spacerujesz po łąkach i oddychasz naprawdę głęboko. Odpoczywasz.

Proponuję Ci prawdziwe odprężenie, spacerowanie po łąkach, bliskość koni, relaks i świadomą pracę z ciałem fizycznym.
Spraw sobie przyjemność i odpocznij na łonie natury 🙂

Podczas wyjazdu:

 • przedpołudniem pilates ze sprzętem
 • popołudniu joga kręgosłupa
 • wieczorna relaksacja na matach do akupresury – czyli, jak zwolnić ciało i umysł
 • trening powięzi
 • spotkania z naturą

Zapraszam na parę odnawiających dni dla siebie 🙂

Mariola Lesińska

Warsztaty w 2015

Za nami wakacyjny wyjazd do Zagrody Kuwasy, zostały wspomnienia i zdjęcia, które można obejrzeć w naszej galerii. Było cudownie…

Tymczasem zapraszam na kolejny warsztat, który już w dniach 07.11 – 11.11.2015 🙂

Aktywny, długi weekend listopadowy spędzimy w klimatycznym pensjonacie, na skraju Biebrzańskiego Parku Narodowego.

 

Zapraszam na 4-dniowy, kameralny warsztat jogi i pilates, podczas którego wyciszysz się, odetchniesz i skupisz się na sobie. Dzięki temu praktyka będzie dużo bardziej świadoma niż w przerwie między pracą, a innymi obowiązkami dnia codziennego. Podczas weekendu skupimy się na stretchingu, relaksacji i świadomości ciała.

Czeka na Ciebie:

 • Zakwaterowanie w klimatycznych pokojach 2- lub 3-osobowych z łazienką.
  ( pokój 1-osobowy za dodatkową opłatą 30 zł / doba / osoba).
 • Każdego dnia 45-minutowa relaksacja.
 • Codziennie pilates z przyborami i joga dla kręgosłupa.
 • Smaczne wyżywienie wegetariańskie /trzy posiłki każdego dnia, zaczynamy obiadem w sobotę, kończymy śniadaniem w środę/. Właściciele sami przygotowują dżemy, powidła, robią sery i pieką chleb.
 • Sauna w blasku księżyca nad jeziorem.
 • Wieczór z ogniskiem.

Cena za pobyt w pokoju 2- lub 3 – osobowym:

– 790 zł przy wpłacie całej kwoty do 30.09.2015

Po tym terminie: cena 890 zł za pobyt od osoby dorosłej (noclegi + wyżywienie + zajęcia)

– 600 zł za pobyt od osoby dorosłej nie biorącej udziału w zajęciach (noclegi + wyżywienie )

Zajęcia poprowadzi Mariola Lesińska – absolwentka Warszawskiej AWF, dyplomowana Instruktorka Rekreacji Ruchowej, Pilates i Jogi. Ćwiczyć będziemy w komfortowej, przestronnej sali – 118 m2 z drewnianą podłogą.

 

Wstępny plan pobytu:

sobota:
12:00 zakwaterowanie

13:00 obiad
14:00 spotkanie organizacyjne

16:00 –17:00 pilates z przyborami
17:00 -18:45 joga kręgosłupa + relaksacja

18:45 kolacja / ognisko

niedziela / poniedziałek / wtorek

8:30 – 9:30 śniadanie

10:00  – 11:00 pilates z przyborami

11:00 – 12:00 joga

13:00 – 14:00 obiad

Twój czas… książka, spacer, rower, jazda konno, pogawędki przy kominku…

16:00 – 17:00 pilates z przyborami

17:00 – 18:45 joga + relaksacja

18:45 kolacja

Czas wolny… sauna nad jeziorem

środa:

9:00 rozgrzewająca herbata imbirowa

9:30  – 10:30 pilates z przyborami

10:30 – 11:30 joga

11:30 śniadanie

Pożegnanie 🙁

Na miejscu znajduje się stajnia z końmi wierzchowymi (właściciele polecają  jazdy dla początkujących i zaawansowanych) oraz wypożyczalnia rowerów, którymi warto się udać na zwiedzanie sąsiadującego z Zagrodą Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Warunkiem rezerwacji jest wpłata zaliczki 300 zł  do dnia 15.10.2015 w siedzibie Mariwa Spa  lub na nr konta: 55 1140 2004 0000 3702 4665 9069. Pozostała kwota płatna wyłącznie gotówką na miejscu. W przypadku rezygnacji z wyjazdu na miesiąc przed /10.10.2015/ zaliczka jest bezzwrotna. Liczba miejsc ograniczona, dlatego o udziale w wyjeździe będzie decydować kolejność wpłaty. Zostały 4 miejsca!

 

Zapraszam! Mariola Lesińska 🙂

Warsztaty w 2014

Warsztaty w 2013

Warsztaty w 2012

Warsztaty w 2011